ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
คุณสมบัติ
1
เจ้าหน้าที่แผนกดอกเตอร์นีโอ
1
- เพศ ชาย
 - อายุ 23-30 ปี
 -วุฒิ ปวช - ปวส สำเร็จการศึกษาสาขา ก่อสร้าง
    หรือสาขา โยธา
 - สามารถนำเสนอผลงานแก่ลูกค้าได้  
 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2
เจ้าหน้าที่สถาปัตย / ออกแบบ ตกแต่งภายใน
2

 - เพศ หญิง / ชาย
 - อายุ 23-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
    หรือสาขา  ที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถนำเสนอผลงานแก่ลูกค้าได้  
 -มีความชำนาญในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

3
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3

 - เพศ หญิง / ชาย
 - อายุ 20-30 ปี
 - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
    สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 - สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้
 - มีความกระตือรือร้น, เจรจาต่อรองดี
 - ถ้า มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4
พนักงานขาย
หลายอัตรา

 - เพศ หญิง / ชาย
 - อายุ 18-35 ปี
 - วุฒิ ม.3 – ปวส.
    สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  หรือ
    สาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความกระตือรือร้น, รักงานขายและงานบริการ

5
คนงานคลังสินค้า
หลายอัตรา

 - เพศ ชาย
 - อายุ 18 ปีขึ้นไป
 - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 - มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
 - สุขภาพแข็งแรง, ติดต่อประสานงานได้ดี